Pædagogisk didaktisk grundlag  

Pædagogisk didaktisk grundlag

Vores pædagogiske didaktiske grundlag bygger på skolens værdier og afspejler skolens mission, vision og strategier

Skolens 4 værdier er:
  • Synergi - Vi gør hinanden gode
  • Kvalitetsbevidsthed - Vi danner til uddannelse og uddanner Danmarks bedste landmænd ved høje standarder for kvalitet og faglighed
  • Nytænkning - Vi inspirerer til udsyn, åbenhed og nysgerrighed
  • Klarhed, styrke, ånd - Vi regner med dig, og du kan stole på os. Nærvær gør forskellen
Skolens pædagogisk didaktiske grundlag bygger på en praksisnær, differentieret og helhedsorienteret undervisning, som danner rammerne for skolen læringsmiljøer i klasserne, i værkstedet og i stalden.

Vi arbejder med at styrke elevernes og de studerendes læringslyst ud fra et anvendelsesorienteret læringsrum, hvor det teoretiske og praktiske læringsmiljø indgår i en helhedsorienteret undervisning. Vi tror på bedre undervisning, når sammenhæng mellem teori og praksis giver menig, og netop derfor tilsigter vi, at en stor del af den teoretiske undervisning kan foregå så tæt som muligt på praksis.

Vores veludbyggede fysiske rammer i tæt samspil med skolens eget landbrug tilgodeser dette helhedsorienterede princip i et fleksibelt og dynamisk læringsmiljø. Læringsmiljøet giver god mulighed for at tage udgangspunkt i elevernes og de studerendes forskellige læringsforudsætninger og potentialer.
Vi inddrager E-læring både som en del af et undervisningsforløb (Blended Learning) og som et værktøj i tilstedeværelsesundervisningen. E-læring understøtter mulighederne for variation og differentiering i undervisningen blandt andet gennem adgang til materialer og opgaver på forskellige niveauer.

Vi arbejder med undervisningsdifferentiering for at understøtte og udfordre hver enkelt til at "blive så dygtig, som de kan" Differentieringen dækker over alt fra tidlig SPS indsats til talent. Vi arbejder målrettet på at alle løbende overskrider egen udviklingszone i et tillidsfuldt og trygt læringsmiljø med klare og kendte krav og forventninger. Vi prioriterer at gensidig respekt, tillid og omsorg er centrale værdier.

Vi understøtter elevernes og de studerendes personlige og faglige udvikling, hvor selvevaluering i forhold til opnåelse af konkrete læringsmål er en løbende proces, i såvel skoleundervisningen som praktikuddannelsen. Samtidig arbejder vi med løbende feedback for at sikre, at alle bliver så dygtige som muligt.

Vores mål er selvstændige elever og studerende, der motiveres til uddannelse og opnår grundlag for videreuddannelse, og derved matcher erhvervets behov, nu og i fremtiden.

Vi har fokus på at kostskolemiljøet via videreudviklingen af elevernes sociale og relationelle kompetencer initierer øget fastholdelse i undervisningen sammen med vores tilbud om lektiehjælp om aftenen. Vi gør hinanden gode

Vi vil fortsat kåres som en af Danmarks bedste erhvervsskoler af vores elever og studerende, hvilket kræver at vi har deres læring og trivsel i fokus.