Kvalitet  
Kvalitetsmodel for Gråsten Landbrugsskole

Gråsten Landbrugsskole vægter kvalitetsstyring højt og har derfor udarbejdet en model, der sikrer en løbende udvikling af undervisning, uddannelser og landbrugsskolens andre aktiviteter. Modellen skaber en god dynamik mellem de mange processer, der indgår i kvalitetsarbejdet, den beskriver ansvar og beslutninger, og den er bygget op, så landbrugsskolens værdier, mission, vision og strategi er omdrejningspunktet for kvalitetsarbejdet.

Kvalitetsmodellen danner rammen om en løbende og åben proces, hvor fokus er:
A. Opbygning og forankring af en kvalitetskultur på landbrugsskolen.
B. Refleksion, beslutning og handling.
C. Samspil mellem landbrugsskolen og eksterne interessenter.

Kvalitetsmodellen består af 4 elementer, der er indbyrdes forbundne og indgår i en løbende proces:
- Udgangspunktet for kvalitetsarbejdet er skolens værdier, mission, vision og strategi.
- Disse overordnede mål omsættes som et led i processen til konkrete mål, som skolen styrer efter i primær processen.
- Primærprocessernes mål er derefter styrende for støtteprocesserne.
- Både primær- og støtteprocesserne gennemfører en årlig evaluering, som samler op på erfaringer og indgår i beslutningsgrundlaget for det efterfølgende arbejde.

Udmøntningen af de forskellige mål sker i samarbejde med de medarbejdere, det er relevant at inddrage i de enkelte aktiviteter. I den sammenhæng er det en pointe, at kvalitetsarbejdet er et integreret element i Landbrugsskolens aktiviteter, og ikke er en løsrevet del af aktiviteterne eller begrænset til få, specifikke medarbejdere.

Implementeringen af kvalitetsmodellen følges af en styregruppe, der består af forstanderen, kvalitetsteamet, en repræsentant for hhv. primær- og støtteprocesserne.

1. Værdier, mission, vision og strategi
Skolens værdier, mission, vision og strategi er udgangspunkt for kvalitetsarbejdet. Landbrugsskolens mission er fastlagt i love og bekendtgørelser. Vision og strategi fastlægges af bestyrelsen.

Værdier, mission, vision og strategi omsættes til konkrete mål i dialog med forstanderen og teamet omkring primærprocesserne. Når de overordnede mål ændres, vil det slå igennem i forhold til primærprocesserne og dermed i forhold til støtteprocesserne.

Primærprocesserne er centret om skolens arbejde indenfor/på:
- Gården
- Undervisning
- Studie- og Karrierecentret
- Kostskolen

Beskrivelserne af primærprocesserne er knyttet til processer i afdelinger og dvs. til aktiviteterne.
Primærprocesserne er mål- og resultatorienterede og styret af handlingsplaner. Deres opgave er at udmønte de konkrete mål iht. skolens værdier og i forhold til værdier, mission, vision og strategi, som er konkretiseret i en dialog med Landbrugsskolens forstander.

Støtteprocesser
Støtteprocesserne er, at:
 Udvikle medarbejdernes faglige og organisatoriske kompetencer
- Vejlede elever og ansøgere
- Administrere rammer og indhold
- Udvikle undervisning
- Udvikle elevernes faglige kompetencer
- Budgettere/følge op
- Kommunikere eksternt og internt
- Sikre og udvikle arbejds- og studiemiljø
- Sikre og udvikle digitale værktøjer
- Markedsføre og sælge

Støtteprocesserne er procesorienterede. Deres opgave er at understøtte primærprocesserne. Støtteprocesserne er medstyrende i forhold til primærprocesserne, når disse fastlægger sine mål i samarbejde med forstanderen og ledergruppen for primærprocesserne.

Evaluering
Evaluering gælder både primær- og støtteprocesserne, og de berørte planlægger selv form og indhold i den årlige evaluering.
Evaluering skal:
- Tage udgangspunkt i de planlagte mål
- Foregå med det af ledelsen fastlagte interval
- Og alle relevante interessenter skal tage del i evalueringen

Det er muligt at lave evalueringer af en afdelings arbejde eller på tværs af primær- og støtteprocesser, hvis det giver den bedste opsamling på erfaringerne.

Det er et mål, at:
 Indsigten fra evalueringerne bruges fremadrettet i den pågældende primær/støtteproces
 Distribuere gode ideer/løsninger/mv. fra evalueringerne i hele organisationen

Eksterne interessenter
Gråsten Landbrugsskole samarbejder i høj grad med eksterne interessenter, når det gælder uddannelse, viden og udvikling. På tilsvarende vis efterstræber landbrugsskolen at være i dialog med eksterne interessenter på områder, som kan bidrage til kvalitetssikringen af Landbrugsskolens aktiviteter.

Aftagere og samarbejdspartnere som f.eks. censorer, uddannelsesudvalg og praktikpladser inddrages i kvalitetssikringen på flere måder og på flere niveauer.