Om Fiskbæk Naturskole  


Fiskbæk Naturskole blev etableret i 2008 i et samarbejde mellem Gråsten Landbrugsskole og Sønderborg Kommune.

Naturskolen deler adresse med Gråsten Landbrugsskole og har til huse i landbrugsskolens gamle kostald. Den gamle kostald er blevet forvandlet til et stort, moderne og meget fleksibelt naturskolelokale. En fantastisk base hvorfra vores mange forskelligartede aktiviteter kan udgå.

Fiskbæk Naturskole er en af Sønderborg Kommunes tre naturskoler. De tre naturskoler har en fælles overbygning, hvor de forskellige aktiviteter bliver koordineret.

Læs mere om Naturskolerne i Sønderborg Kommune på www.naturvejlederne.dk eller på Facebook under Naturskolerne i Sønderborg Kommune.

Mission
Med afsæt i naturen og de hertil knyttede jordbrugserhverv, at udvikle og stå for gennemførelse af erfarings- og oplevelsesbaserede formidlings- og læringsforløb. Herunder oplyse om natur, fødevareproduktion, husdyrhold o.a. i forbindelse med et moderne konventionelt drevet landbrug.

Vision
Fiskbæk Naturskole ønsker at medvirke til at fremme en udeskolekultur, der giver børn og unge mulighed for at

  • tilegne sig færdigheder og kompetencer gennem kropslig udfoldelse og aktiv brug af sanserne
  • opnå viden og forståelse gennem konkrete oplevelser og erfaringer


Alle skolefag kan under de rette omstændigheder gøres aktive og bringes ud under åben himmel. Med naturen som læringsmiljø og pædagogisk ramme, kan der ofte skabes større forståelse af det faglige, men også af aspekter, der rækker ud over det strengt faglige.

Fiskbæk Naturskole håber derved at kunne medvirke til at give en større forståelse af naturen som grundlag for og ramme om vores liv, af vores dybe afhængighed af naturen, og vigtigheden af at finde balance mellem benyttelse og beskyttelse af de ressourcer den rummer. En forståelse der forhåbentlig vil kunne bidrage til børn og unges holdningsdannelse og stillingtagen - også senere i livet!


Organisation
Den overordnede ledelse og styring af Fiskbæk Naturskole varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er fælles for de tre naturskoler i Sønderborg Kommune og består af repræsentanter for samarbejdspartnere, brugere og ansatte på naturskolerne.

Gråsten Landbrugsskole varetager administration af naturskolen og er ansættelsesmyndighed for naturskolens personale, herunder også naturskolelederen, der varetager den daglige ledelse af naturskolen.

Til naturskolen er der endvidere knyttet en sparrings- og samarbejdsgruppe med en repræsentant fra hver af nedenstående folkeskoler.
  • Broager Skole
  • Gråsten Skole
  • Nybøl Skole
  • Nydam Skole
  • Rinkenæs Skole

Fonde og andre bidragydere
I forbindelse med etableringen af Fiskbæk Naturskole har følgende fonde ydet økonomisk støtte:
  • Friluftsrådet
  • Fabrikant Mads Clausens Fond
  • BHJ Fonden

Herudover har en række ressourcepersoners indsats været uvurderlig, i forbindelse med etableringen af naturskolen og de hertil knyttede projekter.

Tak til alle parter for deres støtte, opbakning og indsats!